سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای تامین ‌اجتماعی، شناسنامه ‌ای است که در بدو بیمه ‌شدن به این سازمان ارائه شده یا می‌شود.

به‌گزارش‌خبرگزاری‌سلامت ازسازمان تامین ‌اجتماعی، هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه بیمه ‌شده روی دهد برای سازمان تامین ‌اجتماعی معتبر نخواهد بود.
براساس این گزارش، افراد تحت‌ تکفل بیمه ‌شدگان تامین اجتماعی نیز مشمول این قانون هستند.از آنجایی که سن افراد در احراز شرایط قانونی پرداخت مستمری بازنشستگی و بازماندگان موثر است، قانون مزبور در تاریخ هشتم آبان ۱۳۷۹ به قانون تامین ‌اجتماعی الحاق و از همان تاریخ نیز اجرا شد.
بنابراین تاریخ تولد مندرج در شناسنامه اولیه ‌ای که بیمه‌ شدگان اصلی و یا تبعی در بدو بیمه ‌شدن به شعب تامین ‌اجتماعی ارائه می‌ کنند، ملاک عمل خواهد بود و هرگونه تغییری که پس از تصویب این قانون در تاریخ تولد بیمه ‌شدگان انجام شود، سازمان تامین‌ اجتماعی آن تغییرات را لحاظ نخواهد کرد.
اکنون ۴۲ میلیون بیمه شده از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند هستند که ۱۴ میلیون نفر از آنها بیمه شده اصلی و حدود ۳ میلیون نفر نیز بازنشسته و مستمری بگیرهستند.