به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، دکتر مریم حضرتی در نخستین جلسه کارگروه‌های تخصصی تدوین بسته‌های خدمتی طرح آزمایشی پوشش بیمه‌ای مراقبت‌های پرستاری در منزل( هوم‌کر)، اظهارکرد: با توجه به تغییر رویکرد در روند بیماری‌ها و درمان طولانی مدت آنها، گرایش نظام‌های سلامت به این سمت است که بیمار هر چه کمتر در بیمارستان بستری باشد و پس از انجام روند درمانی در بیمارستان ادامه خدمات مراقبت‌های حرفه‌ای را در منزل طی کند.

وی با اشاره به اجرای آزمایشی پوشش بیمه‌ای مراقبت‌های پرستاری در منزل، افزود: در اجرای آزمایشی این طرح که در یک فرایند شش ماهه انجام می‌پذیرد، ابتدا بیماری‌های مزمن قلب، سکته‌های مغزی، سرطان‌ها و نوزادان به عنوان بیماری‌های منتخب انتخاب شدند و برای هر کدام از این بیماری‌ها در کارگروه‌های تخصصی هوم‌کر بسته‌های ویژه خدمات استاندارد تعریف می‌شود.

معاون پرستاری وزیر بهداشت، گفت: بسته استاندارد خدمتی مراقبت از بیمار در منزل شامل “معیارهای پزشکی ورود به مراقبت در منزل، معیارهای پرستاری و اجتماعی ورود به مراقبت در منزل، سطح تخصص مراقب (پرستار تخصصی، پرستار عمومی، کمک پرستار و دیگر گروه‌های متخصص سلامتی، نوع و میزان مراقبت‌ها (نوع خدمت و تعداد آن )، تجهیزات مورد نیاز ، شرایط مرکز مراقبت در منزل (سابقه کار، نوع تخصص و ..)، تعداد روز مراقبت ومعیارهای ترخیص” می‌شود.