به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، ایرج حریرچی اضافه کرد: با توجه به تاسیس بیمارستان‌های مجهز و کلینیک‌های ویژه و استقرار تجهیزات آزمایشگاهی در مراکز درمانی شهرستان‌ها، برنامه ریزان و مسئولین استانی و محلی باید به سمتی حرکت کنند که بیماران بتوانند اکثر خدمات درمانی خود را در استان‌ها و شهرستان‌های خودشان دریافت کنند، دراین راستا می‌توان از اعزام بیمار به تهران خودداری کرد.

معاون کل وزارت بهداشت بیان کرد: اعزام بیماران به تهران موجب افزایش هزینه‌ها و اتلاف وقت بیماران می‌شود. یکی از نتایج استقرار نظام ارجاع این است که حداقل ۶۰ تا ۸۰ درصد اقدامات درمانی در شهرستان‌ها و ۹۰ درصد نیز در مرکز استان انجام شود و فقط در موارد بسیار خاص، نادر و فوق تخصصی بیماران به تهران اعزام شوند.

وی گفت: باید با برنامه‌ریزی‌هایی در ستاد و دانشگاه‌های علوم پزشکی در استانها و همچنین با ورود بیمه‌ها، اعزام بیماران به حداقل برسد. مهمترین اقدام فراهم آوری شرایطی برای ایجاد نظام ارجاع و همچنین بسترسازی‌های متعددی جهت تغییر فرهنگ مردم و افزایش اعتماد مردم به متخصصین جوان در شهرستانها است چراکه منجر به افزایش اعتماد به نفس آنها می‌شود و از طرفی به تحقق هدف ما نیز کمک می‌کند.