به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، سیدرضا سیدعلیخانی با بیان این مطلب، افزود: در این باره توصیه می‌شود گروه‌های پزشکی، مطالبات خود را از مسیر قانونی از جمله سازمان نظام پزشکی که به عنوان یک سازمان صنفی، مسئول پیگیری مطالبات قانونی گروه‌های پزشکی با وزارت بهداشت است، دنبال کنند.