بهزاد فراهانی بعد از تماشای سیلانس به نویسندگی و کارگردانی مسلم خراسانی درباره این نمایش گفت : صحنه چه از نظر ضرب اهنگ چه بازی بسیار سخت بود

وی افزود: بازی های درخشانی را در این نمایش دیدیم تمامی بازیگر ها در این نمایش به خوبی نقش افرینی کردند و بازی قابل قبولی ارائه دادند .

فراهانی گفت: خوشحالم در کشورمان تئاتری ساخته میشود که تا اخرش میتوانیم به تماشای آن بنشینیم

وی در ادامه افزود: تئاتر اندیشه ، معترض تئاتری که دلهای مارا بازکند یک مقدار کم شده است این رنج نامه درونی هم برای تماشاگر و هم برای گروه اجراست
امیدوارم فرصتی پیش بیایدکه نظام ما آن اندیشه کلی نگاه به هنر را تعدیل بدهد و ما بتوانیم تئاتر خوب ببینیم .

فراهانی در پایان از تمام عوامل و بازیگران بخاطر اجرای خوب و بیادماندنی تشکر کرد.